Reklamatsioonide Esitamise ja Lahendamise Kord

Käesolev Reklamatsioonide Esitamise ja Lahendamise Kord (edaspidi „Kord“) on Probex OÜ üldiste müügitingimuste lahutamatuks osaks ning sätestab Ostja reklamatsioonide esitamise ning nende lahendamise protseduuri reegleid.

1. Ostja reklamatsioon

1.1. Juhul kui müüdud Kauba kvaliteet ja/või kogus ei vasta Müüja poolt kinnitatud Ostja tellimuses kokkulepitule on Ostjal õigus esitada Müüjale vastavasisuline reklamatsioon Müügitingimuste punktides 6.1.3 ning 6.2.2 tähtaegu järgides.

1.2. Tähtaegselt esitamata reklamatsioone võib Müüja jätta tähelepanuta.

2. Reklamatsioonide esitamine

2.1. Kauba kogust ja/või kvaliteeti puudutavaid reklamatsioone esitab Ostja Müüjale digitaalselt allkirjastatud kujul e-posti teel või omakäeliselt allkirjastatult tähitud postiga, lisades kõik vajalikud nõudealust tõendavad dokumendid (s.h. pildid ning vajadusel videomaterjal).

2.2. Nõude esitamise kuupäevaks loetakse e-kirja või tähitud kirja kättesaamise kuupäeva.

2.3. Reklamatsioon peab sisaldama vähemalt alljärgnevaid andmeid:

– Reklamatsiooni esitamise aeg ja koht;
– Reklamatsiooni aluseks olev detailne informatsioon Kauba puudujäägi ja/või puuduste kohta;
– Reklamatsiooni summa kalkulatsioon koos vaidlustatava Kauba kogusega.

3. Nõudealust tõendavad dokumendid

3.1. Koos esitatava reklamatsioonga peab Ostja esitama Müüjale alljärgnevaid nõude alust tõendavaid dokumente ja informatsiooni:

– Kauba ülevaatamise akt, milles on kajastatud selle koostamise aeg ja koht ning reklamatsiooni aluseks olev informatsioon ilmnenud puuduste kohta;
– Saatelehe koopia;
– Arve koopia;
– Kauba puudust, puudusega Kauba kogust ning puuduse põhjust kajastavad fotod või videomaterjalid, juhul kui puudus ei ole fotodelt selgelt tuvastatav;
– Kauba omadusi ja päritolu tõendavad fotod etiketidest, pakendi peal olevatest kirjetest, Kauba tootja poolt Kauba servadele või pealispindadele pandavatest templitest;
– Kauba kvaliteedi osas esitatava reklamatsiooni korral – pädeva sõltumatu ekspertorganisatsiooni poolt teostatud ekspertiisi aruanne, juhul kui seda nõuab Müüja.

4. Poolte õigused ja kohustused

4.1. Müüjal on õigus reklameeritav Kaup üle vaadata. 10 päeva jooksul alates reklamatsiooni esitamise kuupäevast võib Müüja teatada Ostjale Müüja esindaja külastuse eeldatava kuupäeva.

4.2. Müüjal on õigus kaasata sõltumatu ekpertorganisatsioon reklameeritava Kauba osas ekpertiisi läbiviimiseks.

4.3. Müüja võib keelduda Ostja reklamatsiooni rahuldamast, kui Ostja on viinud läbi ekspertiisi või muid Kauba uuringuid Müüjaga kooskõlatatud ekspertiisi läbiviimise korda või meetodeid rikkudes.

Export department:

Phone: +372 740 9264

GSM: +372 506 8202

E-mail: export@probex.ee

Suur-Sõjamäe põik 11, 11415 Tallinn
Mon-Fri 08:30 – 12:00 & 12:30 – 17:00